Feiten en cijfers

Wet Passend Onderwijs?

In Nederland zitten naar schatting 15.000 zorgleerlingen thuis. Zij willen wel naar school, maar het lukt niet. Zorgleerlingen met de diagnose autisme en/of ADHD komen voor veel uitdagingen te staan in het leven en dus ook op school. Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs betekent dat er voor iedere zorgleerling een plekje op een (reguliere) school in de regio moet zijn. Dit klinkt heel mooi maar in de praktijk is passend onderwijs helaas voor veel leerlingen niet passend. Vanuit Keep in Touch hulpverlening bieden we extra hulp en steun aan zorgleerlingen.


Feiten en cijfers op een rij

In Nederland zitten tussen de 15.000 en de 16.000 zorgleerlingen thuis. Dit zijn schooluitvallers of thuiszitters. Maar wat betekent het om een schooluitvaller/ thuiszitter te zijn?

“Een schooluitvaller/ thuiszitter is een leerplichtige tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht, die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.”

Deze grote groep zorgleerlingen die schooluitvaller/ thuiszitter zijn geworden vragen de aandacht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit het ministerie is er een thuiszitterspact gesloten.


Thuiszitterspact

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport hebben een pact gesloten met de Primair Onderwijs-Raad, de Voortgezet Onderwijsraad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder een passend aanbod. In het landelijke pact is ook afgesproken dat ouders, en waar mogelijk het kind zelf, altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek. Ieder jaar wordt een Thuiszitterstop georganiseerd om de voortgang in de gaten te houden. Op 25 september 2019 is er een bijeenkomst geweest. Met 2020 in zicht lijkt het behalen van de doelstelling moeilijker dan gedacht. Toch zetten lokale instellingen zich in om te komen tot het gestelde doel.


Thuisonderwijs

Het voorkomen van en terugleiden van thuiszittende jongeren is een belangrijke verantwoordelijkheid van samenwerkingsverbanden die horen bij de diverse scholen. Zij bepalen zelf hoe ze deze verantwoordelijkheid precies invullen. Het doel van passend onderwijs is om alle kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte een passende plek op school te bieden. Onderwijs thuis geldt in principe niet als vervulling van de leerplicht (en van de zorgplicht) In overleg met school en ouders kan onderwijs thuis wel (tijdelijk) een passend aanbod zijn om uw kind voor te bereiden op terugkeer naar de school. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ziet onderwijs thuis niet als een volwaardig alternatief voor schoolbezoek omdat:

Het onderwijs een belangrijke socialiserende functie heeft.
De school de plek is waar kinderenandere kinderen ontmoeten en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Voor kinderen die onverhoopt thuiszitten, blijkt het niet meer naar school gaan juist vaak een groot gemis.
Er geen zicht is op de kwaliteit van het onderwijsaanbod dat buiten scholen wordt geboden.

Als Keep in Touch hulpverlening willen wij een overgangssituatie creëren op locatie. Zo dragen we bij aan de mogelijkheden voor zorgleerlingen om een leuke,  leerzame en gezellige (school)tijd te hebben.

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!